ភ្លេច​ពាក្យសម្ងាត់​របស់​អ្នក


ដើម្បីកំណត់​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក​ឡើងវិញ បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះ​ជាមួយ​ Saksey ។ បន្ទាប់មក​យើង​នឹង​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ដែលមាន​ការ​ណែនាំ​បន្ថែម ដែលគួរ​តែ​អនុវត្ត​ដើម្បី​បញ្ចប់​ដំណើរការ។